Plenari Consell de Ciutat

Es tracta d’un document de caràcter normatiu, que vol esdevenir una eina per a l’assoliment de drets i el compliment de deures per part de les persones que viuen a la ciutat, que ha de facilitar la convivència ciutadana i el civisme.

Abans de la seva aprovació per part del consistori municipal, l’equip de govern ha cregut convenient que el Consell de Ciutat debati i es pronunciï sobre el contingut del document.

Amb aquesta finalitat s’ha constituït una comissió del Consell per avançar en aquest debat i pronunciament, que haurà de portar-se després al nivell del plenari del màxim òrgan de participació ciutadana de la ciutat.