Plenari Consell de Ciutat

Aquesta comissió s’ha creat al gener del 2012, un cop va ser aprovada per la Comissió Permanent del mes de novembre de 2011.

Es preveu fer quatre sessions de treball fins a principis de febrer. Posteriorment es farà una proposta de dictamen que es sotmetrà a la consideració i aprovació de la comissió per passar després al vist i plau de la Comissió Permanent.