Plenari Consell de Ciutat

El Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió es un òrgan de naturalesa consultiva i assessora constituït al si del Consell de Ciutat, en compliment del que disposen els articles 33.2 i 33.3 de la Llei 22/2005 de 29 de desembre de Comunicació Audiovisual de Catalunya, per facilitar la participació social i política en la gestió del servei públic de la televisió local de Barcelona.

El Consultiu i Assessor de BTV es regeix pel que disposa l’article 4 del Reglament d’Organització i Funcionament de Barcelona Televisió.

El funcionament ordinari del Consell Consultiu i Assessor de BTV es regeix pel que disposa l’article 19 del Reglament d’Organització i Funcionament de Barcelona Televisió, complementat per les disposicions del Reglament Intern del Consell de Ciutat.