Plenari Consell de Ciutat

La Comissió Permanent va assumir la funció d’efectuar reflexions de caràcter general i particular sobre l’avenç i el seguiment del PAM d’acord amb l’informe de juny de 2009 elaborat per l’Ajuntament. Per realitzar aquesta reflexió, es va celebrar una primera sessió de treball el 17 de novembre de 2009 amb el 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Carles Martí Jufresa, que va presentar a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat l’informe d’Avaluació i Seguiment del Programa d’Actuació Municipal 2008-2011 a juny de 2009.

L’Informe de reflexió té la intenció de preparar adequadament el camí per tal que el Consell de Ciutat elabori un dictamen sobre el seguiment del PAM a final de mandat. Les dificultats detectades per avaluar el seguiment del PAM a partir de l’Informe elaborat per l’Ajuntament a mig mandat, han plantejat la necessitat d’exposar recomanacions des del Consell de Ciutat per tal d’introduir millores en l’actual sistemàtica de seguiment i plantejar una dinàmica de treball adequada, que parteixi de l’establiment d’un marc de relació estable amb els responsables del seguiment dels indicadors.

Un cop aprovat aquest informe, s’acorda que en el present any 2010 es crearà una comissió especifica per començar a treballar en el seguiment del PAM de 2010, elaborant un segon informe a principis del 2011.