Imatge de Barcelona ciutat

El professor Costas ha conclòs l’elaboració del “Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona”, que va presentar en el plenari del Consell de Ciutat de 12 d’abril de 2007. Es tracta d’un treball rigorós i complet, que partint de diferents estudis realitzats i percepcions ciutadanes, formula una sèrie de recomanacions orientades a “permetre a les autoritats municipals consolidar un model innovador d’habitatge assequible i sostenible a Barcelona”.

Prèviament, a octubre de 2006, s’havia aprovat el “Document de reflexions i propostes sobre l’Habitatge a Barcelona”, que el Consell de Ciutat aportava a l’expert, professor Anton Costas, com a contribució al Llibre Blanc de l’Habitatge i que es recull en el propi Llibre Blanc.

En el sí del Consell de Ciutat es va constituir un grup de treball l’any 2005, amb l’objectiu d’aportar la seva anàlisi i propostes al Llibre Blanc de l’Habitatge. El grup va treballar en una primera fase de diagnosi, seguint el guió proposat per l’expert, i una fase de propostes, sempre amb metodologia participativa. Les propostes presentades es van sotmetre a valoració del grau d’acord i prioritat, al mateix temps que es recollien noves propostes del conjunt de membres del Consell de Ciutat.

El text resultant, el “Document de reflexions i propostes sobre l’Habitatge a Barcelona” del Consell de Ciutat, es va presentar i aprovar en el Plenari del Consell de 16 d’octubre de 2006, juntament amb els Avenços en l’elaboració de l’informe final del “Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona”, a càrrec del professor Anton Costas. Es pot consultar igualment l’annex on es recull la totalitat de propostes del Consell de Ciutat.