Plenari Consell de Ciutat

El Govern Municipal de la Ciutat ha decidit impulsar un procés de transformació de l’Avinguda Diagonal de Barcelona, com un dels principals projectes estratègics de millora de la Ciutat per als anys que vénen. 

Coherentment amb la política de participació de la Ciutat, el Govern Municipal ha decidit, amb l’acord de tots els grups polítics, que la ciutadania sigui consultada i pugui participar activament en la definició d’alguns aspectes cabdals d’aquesta transformació.

També, conseqüentment amb el nou paper del Consell de Ciutat, abans esmentat, el Govern Municipal ha proposat que el Consell sigui el màxim òrgan impulsor i regulador de la participació ciutadana en la definició del projecte de transformació de l’Avinguda Diagonal.

El Consell de Ciutat de Barcelona, partícip d’aquesta proposta, ha assumit aquest paper, conscient de la importància d’aquest nou repte per a la Ciutat i de l’oportunitat que representa per a portar a la pràctica i consolidar les noves atribucions del Consell.

A continuació podràs veure totes les conclusions i la documentació feta servir.