Plenari Consell de Ciutat

Es va crear una comissió de treball per tal de conèixer, debatre i elaborar una proposta de dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament per al 2011.

La Comissió de Treball va fer quatre sessions de treball; els dies 5 i 25 d’octubre, i 2 i 9 de novembre. Paral·lelament, el dia 27 d’octubre, el primer tinent d’alcalde va presentar a la Comissió Permanent ampliada els pressupostos i les ordenances aprovats inicialment.

La Comissió Permanent del 17 de novembre del 2010 va aprovar la proposta de Dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament per al 2011, presentada per la Comissió de Treball, que posteriorment es presenta a debat i aprovació a la sessió plenària del Consell de Ciutat del 22 de novembre del 2010.

El Dictamen del Consell de Ciutat s’estructura en dues parts diferenciades: una sobre els pressupostos i l’altra sobre les ordenances fiscals.