Entre els anys 2012 i 2013 el Consell ha desenvolupat les seves funcions amb èmfasi especial en el seguiment de totes les situacions de discriminació que afecten el col·lectiu, en l’àmbit de ciutat o de país, i amb la promoció d’accions o posicionaments davant dels fets. També ha promogut la realització d’actes o jornades i ha impulsat la creació de nous grups de treball que permetin aprofundir en realitats o necessitats específiques dins del col·lectiu, i que permetin d’aquesta manera avançar en els objectius del Pla municipal que el Consell ha prioritzat.

Durant aquest període el Consell ha realitzat un total de 26 sessions de treball, en format de permanents, plenaris o grups de treball, en les quals han participat les diferents entitats membres del Consell.

Pel que fa a la representació del Consell Municipal, per primera vegada s’ha aconseguit formalitzar la relació amb el Consell Nacional, reconeixent la representació del Consell Municipal en el seu si. D’aquesta manera s’aconseguirà un impacte més gran de les diferents actuacions promogudes per ambdós consells en el foment de la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i dels homes i les dones transsexuals.

El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals es va crear l’any 2004, i és un òrgan consultiu i de participació que actua com a espai estable d’interlocució i debat per a aquelles qüestions referents a l’impuls de la igualtat de drets, a les llibertats i al reconeixement social d’aquests col·lectius, a partir de la implicació de les entitats representatives de l’àmbit.

Memòria del CMLGBT 2012-2013 (PDF)