Els eixos principals de treball del CEMB durant aquest curs han estat l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) i el seguiment del Pla per l’èxit escolar a Barcelona.

Un altre aspecte rellevant ha estat la tasca de seguiment de les actuacions del Consorci d’Educació de Barcelona (escolarització, línies de treball, diferents acords i actuacions) i de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (escoles bressol municipals, programes educatius i diferents actuacions).

En el document adjunt es recull la memòria del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels consells escolars municipals de districte del curs 2012-2013.

Memòria CEMB (PDF)