Durant la primera part de la reunió, els tècnics municipals van explicar el procediment per l’elaboració dels pressuposts i la documentació que es genera (resum executiu, memòria explicativa i Llibre verd) per situar el debat.

El grup de treball espera que aquest treball previ serveixi perquè el Consell de Ciutat pugui fer recomanacions generals prèvies a la presentació inicial del pressupost el proper mes d’octubre.

Finalment el debat es va orientar cap a la importància de conèixer les orientacions polítiques del govern amb el pressupost per facilitar el debat del grup.