El Consell també ha vist aprovat en Consell Plenari el seu propi Reglament i ha elaborat un dictamen sobre la proposta, aprovada inicialment, de Reforma de la Normativa de Participació i Reglament del Districte.

A més, enguany, ha tingut lloc la segona edició del grup de treball de l’Estat de la Ciutat, amb una novetat, s’ha treballat conjuntament l’estat de la ciutat i els pressupostos, prèviament a la seva aprovació inicial.

El passat 10 de novembre el Consell va presentar a l’Alcalde la visió de la ciutat en quatre grans eixos: Cultura i educació, Polítiques socials i Ciutadania, Empresa i Ocupació i Espai públic i mobilitat i quines prioritats pressupostàries marcava. Posteriorment, el passat dia 2 de desembre, el Consell de Ciutat va presentar un segon dictamen analitzant com havien estat recollides aquestes prioritats en el pressupost, en aquell moment aprovat inicialment.

Aquest any el Consell de Ciutat ha elevat al Plenari de la Ciutat de Barcelona, en atribució de les competències que té el Consell de Ciutat i que li venen atorgades per la Carta Municipal, dues Declaracions Institucionals, una sobre el Turisme de Barcelona i una sobre el Centre d’Internament d’Estrangers, les dues Declaracions van ser presentades al Consell Municipal del passat 28 de novembre.