Els objectius de l’estudi són, en primer lloc, conèixer com ha evolucionat l’aplicació de les mesures de conciliació a les empreses catalanes durant els anys de crisi i, en segon lloc, saber l’opinió que tenen les empreses sobre la reordenació horària al nostre país, així com conèixer el grau d’aplicació de l’horari europeu en les empreses catalanes i els factors que ho podrien afavorir.

Entre 2007 i 2014, el percentatge d’empreses que apliquen mesures de conciliació ha augmentat malgrat el context de crisi econòmica.

La mesura de conciliació més estesa entre les empreses és la flexibilitat horària o l’elecció de torn després d’una baixa, que és aplicada pel 72% de les empreses catalanes, seguida per la reducció de jornada, amb el 57%, i l’excedència per cura de familiars, amb el 44%. A molta distància d’aquestes tres se situen el teletreball i les ajudes monetàries o en espècie per a la cura d’un fill (19,3% i 11%, respectivament).

Entre 2007 i 2014, les mesures de conciliació que més han augmentat són la flexibilitat horària i les ajudes monetàries o en espècie. El teletreball també ha augmentat, però menys. En canvi, el percentatge d’empreses que ofereixen reducció de jornada per cura de familiars gairebé s’ha mantingut estable. Només ha disminuït el percentatge d’empreses que concedeixen excedències per cura de familiars.

Més informació: www.cambrabcn.org