La nova regulació s’hauria d’elaborar a partir de la proposta d’una comissió designada pel Consell Plenari amb participació de la Sindicatura.

La defensora planteja crear dues noves seccions especialitzades: una per a l’atenció directa dels infants i adolescents i una altra per investigar les males praxis administratives.

Més informació: www.sindicadegreugesbcn.cat