Un procés al qual estan cridades a participar les 130.000 persones amb discapacitat acreditada que viuen a Barcelona, és a dir, un 8% dels barcelonins.

LIMPD és l’òrgan de l’Ajuntament de Barcelona que defineix i coordina les actuacions municipals adreçades a garantir els drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional de la ciutat.

A diferència d’altres instituts municipals, el seu Consell Rector està integrat, a parts iguals, per deu persones representants de l’Ajuntament i deu persones representants del col·lectiu en els àmbits de les discapacitats física, auditiva, visual, intel·lectual i per trastorn mental. Com a membres del Consell, aquestes persones participen en el disseny de les polítiques municipals en matèria de discapacitat i aproven el pressupost de l’IMPD.

Les eleccions tindran lloc el 2 de juliol, i hi podran votar totes les persones amb diversitat funcional o discapacitat empadronades a Barcelona, majors d’edat o tutores de menors amb discapacitat. També es pot votar a través d’una persona representant.

Per a més informació, podeu visitar el nou web barcelona.cat/jotambefaigbcn, en què trobareu tota la informació sobre el procés electoral.