En la primera part de la sessió, es va presentar i aprovar amb 56 suports el dictamen sobre les Ordenances Fiscals i Pressupost Prorrogat per al 2017, elaborat per la comissió de treball constituïda a tal efecte. A continuació, un representant de cada grup de treball (Espai Públic i Convivència i Desigualtats a Barcelona), van explicar la feina que estan duent a terme.

En la segona part de la sessió, el Comissionat de Participació, el Sr. Fernando Pindado, va presentar el projecte del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona. Seguidament, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona va presentar el manifest sobre el Centre d’Internament d’Extrangers (CIE).

Finalment, l’acte va concloure amb unes paraules de l’alcaldessa agraint la feina feta en les comissions de treball.