En la primera part de la sessió, la regidora Gala Pin i la presidenta del CAB van donar la benvinguda i van explicar els motius de la constitució d’aquest grup de treball. Seguidament, el Comissionat de Participació, Fernando Pindado, va presentar i exposar a grans trets el contingut del nou Reglament de Participació Ciutadana.

En la segona part de la sessió, els assistents es van dividir en dos grups per fer recomanacions i valoracions que després traslladaran al dictamen final. En aquest sentit, aquest grup de treball tindrà una durada de dues o tres sessions més per acabar de revisar els principals eixos o temes d’aquest Reglament.