En l’ordre del dia de la sessió extraordinària, s’acomiadaran els membres sortints i es constituirà el nou Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

En la sessió ordinària es durà a terme la lectura i aprovació de l’acta anterior, l’aprovació del Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte i l’aprovació de la proposta de comissions de treball. 

A més, es presentarà l’informe sobre la preinscripció en els centres educatius municipals que donarà pas al balanç de les principals línies estratègiques del Consorci durant el curs 2016-2017. Finalment, hi haurà un torn de precs i preguntes per les persones assistents.