Plenari Consell de Ciutat

Després de nou sessions, el dictamen va ser aprovat el juliol 2017. El Consell de Ciutat ha valorat les desigualtats socials a Barcelona des de perspectives diverses: gènere, infància i adolescència, salut pública, renda, capacitats,etc.

Les principals conclusions són les que segueixen:

 1. Plantejar recomanacions més concretes en territoris delimitats.
 2. S’ha d’avançar cap a una estratègia transversal, compartida i amb perspectiva de gènere des del Sector Públic amb el Tercer Sector Social.
 3. Garantir, a les persones, des de l’Administració Pública la creació de les condicions que evitin que les condicions de vida segueixen marcant desigualtats.
 4. Creiem que l’Ajuntament hauria de liderar la política de lluita contra les desigualtats.
 5. Que el Sector Públic adopti una metodologia de treball transversal per l’abordament integral de la desigualtat amb equips interdisciplinaris.
 6. Importància d’incorporar a les actuals eines de diagnòstic paràmetres de salut.
 7. S’ha d’avançar cap a una política de compartició de les dades entre les Administracions compromeses amb la igualtat social.
 8. Cal afegir la importància dels conceptes de Salut Pública i Salut Comunitària i ho situa en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona.
 9. Que s’adopti el compromís perquè tots els projectes, programes i serveis incorporin una declaració d’impacte social quantificable i sistemàtica.
 10. Desenvolupar una política comunicativa tendent a reduir el desconeixement de la ciutadania sobre les possibilitats del sistema de protecció social.
 11.  Anar cap al desplegament d’un paradigma que vagi més enllà de la intervenció social, puntual o continuada.
 12. Reconeixement de les activitats territorials però cal també detectar les que es produeixen dins el territori.
 13. Celebració anual d’un esdeveniment d’anàlisi de l’estat de la Desigualtat a la ciutat.
 14. Que els grups municipals subscriguin el compromís públic de mantenir l’estratègia social.