La Junta Directiva està formada per un màxim de 12 membres més la persona que n’ostenti la presidència. Així doncs, un total de 19 federacions sòcies de la Taula del Tercer Sector han presentat candidatures (representant titular i suplent) per ocupar alguna de les 12 vocalies de la Junta disponibles mentre que 2 federacions han presentat candidatura per optar a la presidència. 

Font: Taula del Tercer Sector Social