En primer lloc, el Plenari va aprovar les actes de les sessions anteriors i va presentar per debatre el Dictamen de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2018 que va ser aprovat amb 53 vots a favor, 0 en contra i 3 abstencions.

En segon lloc, es va presentar l’informe de la Comissió d’Implementació de les Noves Normes i l’informe de la Comissió de Comunicació i Visibilitat, aquest últim va ser aprovat amb 53 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció. Per acabar, es va explicar el sistema de garanties del Reglament de Participació Ciutadana i es van nombrar com a membres de la Comissió Assessora a la Núria Font, de la Federació d’Ateneus de Catalunya, i al Ramon Nicolau, de la Federació Catalana de Voluntariat, i com a membre de la Comissió d’Empara a l’Enric Canet, del Casal dels Infants.