Plenari Consell de Ciutat

El plenari va aprovar el passat 17 de desembre de 2019 el dictamen presentat pel Grup de Treball (GT) sobre Desigualtats i Vulnerabilitats.

Aquest va iniciar les seves trobades el 2018 i, a partir d’aquí, va treballar en els seus objectius: inclusió i reducció de desigualats socials, a més de reivindicar les aportacions del Consell Municipal de Benestar Social.

Les 5 línies estratègiques per part de l’Acord Ciutadà per a fer de Barcelona una ciutat inclusiva són:

 • Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir els drets socials: accés a l’habitatge, a l’ocupació de qualitat i les necessitats bàsiques.
 • Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals.
 • Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu.
 • Disminuir les desigualtats socials territorials.

A partir d’aquestes estratègies i després de varies trobades el Consell fa les següents recomanacions a les administracions competents:

 1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i impulsar la tarifació social del conjunt de serveis de la ciutat. Donar un caràcter més redistributiu als impostos i a les despeses municipals.
 • Garantir els drets socials:l’accés a l’habitatge. Coartar l’acció especulativa¡. Incrementar el parc públic de lloguer, impedir els usos anòmals dels habitatges i fomentar noves formes d’habitatge cooperatiu. Fer front a l’exclusió residencial i relacional dels col·lectius més vulnerables.
 • Augmentar les oportunitats d’ocupació digna, inclusiva i de qualitat. Avançar cap a un salari mínim digne. Millorar les capacitats per a l’ocupació i la igualtat de drets d’accés de les persones en situació d’atur. Posar fi al model de mercat de treball que deteriora els drets de les persones treballadores. Promoure l’actuació socialment responsable de les empreses del territori. Avançar en una redistribució més igualitària dels treballs domèstics i de cures i el seu reconeixement.
 • Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals. Reduir l’absentisme i l’abandonament. Assegurar l’accés universal amb equitat a activitats de lleure, culturals, esportives i de joc. Fomentar la igualtat i la no discriminació.
 • Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu. Impulsar l’economia de proximitat i els espais que permeten la participació activa.
 • Eliminar l’estigmatització i la segregació social. Perpetuar la renda garantida per infants i famílies amb risc d’exclusió social. Abolir la violència i les actituds. Combatre la pobresa energètica.
 • Disminuir les desigualtats socials territorials. Evitar l’expulsió dels barris per motius d’insuficiència econòmica. Obstaculitzar les pràctiques especulatives en l’habitatge i l’espai urbà en general. Desenvolupar uns barris més resilients socialment. Garantir una mobilitat equitativa i sostenible.
 • Abordar la salut des d’una mirada transversal, amb metodologia comunitària, i sota una perspectiva de gènere, incidint en la prevenció i en l’atenció als col·lectius més desafavorits.

Per veure les conclusions clica aquí.