El gruix de les recomanacions formulades en el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020 aprovat en l’últim plenari de l’any 2019, són propostes dirigides a millorar aquest projecte d’àmbit municipal. Tanmateix, el Consell de Ciutat va determinar que, per millorar el finançament de la ciutat, calia sobrepassar aquest àmbit competencial.

Per aquest motiu, la Comissió Permanent, reunida el maig de 2020, va fer un pas endavant i va aprovar l’enviament d’un seguit de cartes dirigides directament a les institucions o personalitats que tenen la responsabilitat de tirar endavant aquestes millores. 

Específicament, ha enviat dos escrits per separat dirigits al President del Govern del Regne d’Espanya, Sr. Pedro Sánchez, i a la Ministra d’Hisenda del Govern del Regne d’Espanya, Maria Jesús Montero, en la que es demana, mitjançant una petició formal, la flexibilització de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Concretament es demana que es permeti als ajuntaments la possibilitat d’incrementar el seu dèficit i d’utilitzar “els romanents de tresoreria per a despesa corrent”. També es demana que es prenguin “les mesures necessàries que permetin que els Ajuntaments puguin fer front a la situació d’emergència actual  i que aquesta no es derivi en ajustos en les polítiques socials, perjudicant encara més a les classes vulnerables, ni en el descens d’activitat econòmica general.”.