El Consell de Ciutat ha aprovat el dictamen sobre les Ordenances Fiscals i els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Barcelona 2022. El Grup de treball, que va analitzar i debatre el seu contingut, finalment va elaborar la proposta de recomanacions que ha estat aprovada durant el plenari del 13 de desembre de 2021.

El Consell de Ciutat, amb el seu dictamen, incorpora el parer de la ciutadania al projecte de pressupostos i ordenances fiscals del nou any. El pressupost per al 2022, que ascendeix a 3.406 milions d’euros i augmenta un 4,7% respecte dels comptes d’aquest any (152,9 M€), té com a objectiu fer front a un moment complex a la ciutat, no només impulsant i accelerant la recuperació econòmica, sinó també, promovent un model econòmic més competitiu i sostenible que faci menys complicada la situació dels col·lectius més vulnerables.

Recomanacions finals

Pel que fa als pressupostos, des del Consell de Ciutat es recomana:

  • Canviar el model de finançament local. En cas que la política macroeconòmica canviï, cal assegurar el finançament de les polítiques necessàries (habitatge, transport, medi ambient, serveis socials, etc.)
  • Incrementar la promoció de l’habitatge social. Davant la situació d’emergència habitacional i social, la partida hauria de tornar a ser com entre els anys 2014 i 2020, que duplicaven l’actual, com a mínim.
  • Més informació de les inversions a realitzar. Sovint es presenten com una despesa d’un sol cop, però quasi sempre signifiquen un flux de despesa posterior que cal tenir en compte.
  • Mesures per combatre la pobresa energètica. Valorar com els serveis municipals poden ajudar a famílies vulnerables.

En relació amb les ordenances fiscals, les recomanacions són:

  • Tornar a cobrar la taxa a les terrasses. No es manté la justificació per seguir rebaixant aquesta taxa l’any pròxim. L’ús de l’espai públic té un impacte molt gran.
  • Simplificar els procediments administratius. Per accedir a les bonificacions i excepcions dels impostos municipals.
  • Incrementar els ajuts directes a les famílies. Tot i no estar en situació de vulnerabilitat també necessiten suport.
  • Ajuts a entitats. Que a l’hora de realitzar ajudes directes o indirectes es tingui en compte les entitats.

Podeu consultar el dictamen sencer aquí.