El document, que es va aprovar en el plenari del Consell de Ciutat del passat 25 d’abril, recull tota l’activitat d’aquest espai de representació ciutadana del 2021.

Durant els darrers mesos, les persones participants en el grup de treball encarregat de l’elaboració de la memòria han revisat les actuacions que s’han desenvolupat durant tot l’any, les han avaluat i han recollit els reptes per l’any següent.

Montserrat Morera, del CAB i vicepresidenta del Consell, va ser l’encarregada de presentar els punts més rellevants del document durant el passat plenari. Entre d’altres, va destacar el resum d’activitats, la relació dels 3 dictàmens i els 3 acords aprovats o els diferents projectes en els quals col·labora el Consell.

També, va fer èmfasi en la gran quantitat d’hores de voluntariat que implica tot aquest treball per la ciutat i per a la ciutadania, així com en la composició actual del plenari que,  a conseqüència del procés de renovació, ara té una representació més igualitària de dones i homes.

Pel que fa a la valoració global, el Consell obté un 7,39 sobre una escala de 10, una puntuació lleugerament superior que la de l’any anterior (7,26). 

Reptes del Consell de Ciutat pel 2022

Com a aspectes de millora i reptes que caldrà fer front, des del Consell de Ciutat es desgranen els següents punts:  

  • Mantenir i millorar la relació amb altres Consells Sectorials i territorials a través de la figura dels seus representants de Districte, els quals són membres del Consell de Ciutat.
  • Mantenir la celebració dels dos plenaris a l’any que són preceptius (segons recull l’article 55 del Reglament de Participació Ciutadana) de manera presencial, sempre que les condicions sanitàries ho permetin.  
  • Continuar millorant i ampliant l’abast de la comunicació i visibilitat.
  • Es considera que els dictàmens que emet el Consell de Ciutat s’haurien de respondre degudament en temps (no superior als dos mesos) i forma per part de l’equip de govern municipal. En aquest sentit, es demana a l’Ajuntament que procedeixi a revisar i millorar el circuit de retorn dels dictàmens.
  • Continuar en la mateixa línia de mecanismes utilitzats durant la renovació del Consell de Ciutat per mantenir i millorar la paritat de gènere.
  • Atès que l’assistència en els grups de treball tendeix a baixar a mesura que van avançant, s’ha d’aconseguir un major compromís de les persones que s’apunten als grups de treball per a garantir la seva assistència al llarg de totes les sessions.
  • L’assistència dels representants dels grups municipals a les reunions de la Comissió Permanent i del Plenari és clau per donar utilitat al Consell en escoltar les aportacions ciutadanes, i també per a garantir el quòrum i poder prendre decisions. Per això, es vol posar en valor als grups municipals que hi participen habitualment, i es demana a aquells que no ho fan amb tanta freqüència que hi assisteixin.
  • Mantenir i incrementar la seva presència en els diferents espais de participació de la ciutat com a eina per donar veu i visibilitat al Consell de Ciutat.

Podeu consultar la Memòria 2021 del Consell de Ciutat aquí i un resum aquí.