El Consell de Ciutat ha emès un nou dictamen que, a diferència dels anteriors, recull reflexions, propostes i recomanacions per copsar la complexitat del moment actual i suggerir línies de treball del mateix Consell, així com algunes recomanacions al govern municipal.

Durant el passat plenari, el Consell de Ciutat va aprovar el dictamen elaborat pel Grup de Treball, que es va crear fruit de la preocupació per la situació que es viu a la ciutat d’ençà que va començar la pandèmia i que ha impactat en tots els aspectes de la vida personal, col·lectiva, econòmica, social, cultural, de salut o, fins i tot, relacional.

La diferència entre aquest i altres debats que s’han succeït sobre la Barcelona del futur, es pot trobar en la mirada polièdrica, diversa i global que hem promogut: durant un any, persones amb coneixement expert en el seu àmbit d’especialització, entitats de totes les mides i àmbits, així com veïns i veïnes de la ciutat han estat contribuint al debat que se sintetitza en aquest nou dictamen.

Finalment, també cal destacar que la tasca duta a terme durant aquests mesos ha servit per innovar en les formes de fer del Consell de Ciutat. De fet, el mateix dictamen és diferent de la resta de documents de conclusions que ha vingut elaborant aquest òrgan. L’informe final és un híbrid entre reflexions, propostes i suggeriments amb la voluntat de copsar la complexitat del moment i suggerir línies de treball del mateix Consell (que poden ser útils per a altres òrgans de participació de la ciutat), així com algunes recomanacions al govern municipal.

Propostes i recomanacions finals

El treball s’ha centrat en 8 àmbits:

Serveis Bàsics: salut

 • Reforçar els serveis de salut pública de la ciutat.
 • Reforçar l’atenció sanitària telemàtica no substitutòria de la presencial.
 • Definir un model de prevenció, cribratge, seguiment i continuïtat en l’àmbit de la salut mental.
 • Revisar i actualitzar el mapa d’actius d’atenció social.
 • Crear un sistema integrat de protecció que inclogui els serveis sanitaris i els socials.
 • Adequar l’oferta formativa pel que fa a les noves professions sanitàries i/o socials.
 • Crear un Pla de contingència en atenció integral a les persones en cas de crisi.

Serveis Bàsics: educació 

 • Potenciar els programes d’acompanyament educatiu dins i fora de l’horari lectiu incorporant tots els agents de l’entorn.
 • Dotar dels recursos necessaris per a la detecció de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.
 • Mantenir l’aprenentatge telemàtic com a eina de complement i suport.
 • Assegurar l’ajut de menjador i l’accés a les activitats complementàries per garantir les condicions d’educabilitat a tots els infants.
 • Atenció especial als centres més segregats o amb pitjors resultats.

Desigualtats i Vulnerabilitats: àmbit social i territorial

 • Transformar i reforçar un model de Serveis socials, centrat en la persona.
 • Incrementar els recursos de manera proporcional als indicadors de vulnerabilitat social.
 • Programa d’atenció integrada domiciliària.
 • Incloure clàusules socials en les licitacions públiques.
 • Adaptar a les necessitats reals els recursos per a la millora de la cura de les persones, de les competències professionals de les persones cuidadores i de la ràtio d’atenció.
 • Agilitat, flexibilitat i simplificació dels procediments.
 • Evitar que la digitalització incrementi les desigualtats.
 • Revisar i optimitzar alguns dels recursos existents.
 • Prioritzar l’habitatge social.

Empresa, comerç i turisme

 • Dissenyar un programa específic de reactivació econòmica.
 • Obrir el debat sobre el turisme.
 • Promoure la contractació pública com a motor de l’activitat econòmica.
 • Apostar per la formació professional i el reciclatge en el sector serveis.

Treball i Formació 

 • Definir una estratègia de captació per les inversions exteriors a la ciutat a través del talent.
 • Enfortir els vincles i la cooperació entre administracions, institucions educatives, agents socials i sindicats.
 • Millorar les capacitats mitjançant la formació adient.
 • Contribuir que es donin unes condicions laborals adequades.
 • Avançar en la col·laboració públicoprivada per aconseguir un millor desenvolupament d’empreses sostenibles.

Energia i mobilitat

 • Mostrar un compromís veritable per fer de Barcelona una ciutat més verda, sostenible i cuidadora de tothom i de tot.
 • La distribució de mercaderies ha de ser eficient i de baix impacte.
 • Promoure la mobilitat a peu.
 • Fomentar l’ús i la confiança en el transport públic per part de la ciutadania.
 • Canvi del model d’electrificació.

Podeu consultar el dictamen sencer aquí i un resum de les propostes aquí.