El plenari del Consell de Ciutat ha aprovat el dictamen sobre propostes de millora en convocatòries de subvencions elaborat conjuntament entre el Consell de Ciutat i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). Entre les propostes consensuades i reflectides al document destaca la recomanació d’incrementar el pressupost de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, de dur accions que permetin flexibilitzar i simplificar el procés administratiu i de garantir l’harmonització entre administracions. El dictamen va comptar amb el vistiplau del plenari de l’ens amb 49 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions.

El document aprovat contempla una sèrie de recomanacions genèriques, com ara poder garantir que en el procés d’aprovació del Programa d’Actuació Municipal i de Districtes (PAM/PADS) i dels Pressupostos Municipals es concreti la dotació de cada línia estratègica; cercar fórmules per poder fer servir els concerts, els contractes programa o els convenis pluriennals com a instrument per acordar el finançament estructural de les associacions o els seus projectes, o evitar demanar documentació que no sigui veritablement necessària. Relatiu a aquest darrer punt, i davant la valoració positiva que se’n fa del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), es considera adient implementar aquesta eina en altres administracions públiques i crear un registre unificat.

Les recomanacions no només estan adreçades a la millora de les subvencions relatives al consistori, sinó que també es tenen en compte aspectes relacionats amb els recursos que ofereixen altres administracions a Catalunya.

Propostes per a futures convocatòries

La resta de propostes treballades s’organitzen en funció d’aquelles que ja es podrien implementar en la convocatòria general de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, les que requeririen modificacions en les bases i les que necessitarien una modificació legislativa.

Així, amb la finalitat d’incorporar accions que ja es podrien dur a terme en futures convocatòries, el grup de treball ha consensuat propostes que no necessitarien modificació de les actuals bases. En aquest grup s’inclouen recomanacions com la necessitat de publicar la valoració tècnica dels projectes segmentada per criteris i facilitar la valoració qualitativa a cada entitat; permetre l’accés a l’estat de la subvenció on consti el tancament de la justificació presentada; el disseny d’un formulari adaptat a l’entorn digital i accessible; la necessitat que s’informi de forma clara dels canvis que s’han produït en les convocatòries respecte als anys anteriors; que es faci arribar la informació relativa a tot el cicle de les convocatòries de forma proactiva i directa a les entitats; que es garanteixi un marge de dos mesos per disposar dels formularis, i obrir espais de suport presencial especialitzats en els tràmits digitals, entre moltes altres propostes.

Recomanacions que impliquen canvis

D’altra banda, el Consell de ciutat i el CAB també recullen propostes que per a ser implementades necessiten canvis en les bases. El dictamen destaca algunes, ja recollides a la llei 11/2023 de foment de l’associacionisme que caldria millorar o incloure a les convocatòries, com que es garanteixi que la gestió de les associacions relacionada amb els programes subvencionats no els comporti costos en concepte de recursos humans o de temps superiors als imports que els atorguen; vetllar per reduir les càrregues de treball; preveure mecanismes de flexibilització en cas que el pagament de les bestretes no s’hagi fet amb prou antelació; incloure línies específiques pel foment de l’associacionisme i el manteniment d’edificis d’entitats privades sense ànim de lucre, així com una convocatòria específica per als projectes d’especial interès públic i de gran volum, i facilitar la possibilitat d’arribar fins al 80% el percentatge de l’ajut en la convocatòria general de subvencions adreçada als projectes d’entitats de petit format.

Des del grup de treball, incideixen en la necessitat de cercar solucions per fer efectiu l’abonament com a mínim el 50% de l’import de les subvencions en el moment de fer-se pública la resolució d’atorgaments, definir un model de concurrència no competitiva, recuperar el conveni com a instrument per a acordar el finançament estructural de les associacions i aprofitar al màxim les possibilitats de fer subvencions pluriennals.

Finalment, es proposa la modificació de la llei general de subvencions perquè s’adapti al context actual i avanci en la simplificació de processos, així com la creació d’una llei de subvencions catalana que resolgui els problemes relacionats amb l’excessiva burocràcia. Dins la necessitat de comptar amb aquesta llei, des del grup de treball proposen incloure una definició clara del concepte de pluriennalitat; incloure com despesa subvencionable els costos dels treballadors de baixa durant el període de l’activitat i les despeses per indemnització d’acomiadament; incloure les despeses indirectes i financeres, i reconèixer les hores de voluntariat.

Participació d’agents tècnics i estratègics

Les sessions del grup de treball van comptar amb la participació d’agents tècnics i estratègics de les administracions que van aportar el seu coneixement sobre la matèria. Així, a les sessions de treball van participar la Sra. Neus Arranz (Cap de l’Oficina Central de Subvencions), la Sra. Glòria Santamaria (Directora de Serveis Generals i Recursos Municipals), la Sra. Mònica Mateos (Coordinadora de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona) i el Sr. Marc Viñas (Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya).

Entitats interessades en la temàtica, tant del Consell de Ciutat com altres que no en formen part, també van assistir-hi, posant de manifest la importància que tenen les convocatòries de subvencions per a les entitats, així com la inquietud que els genera el procés d’accés a aquesta font de finançament. Durant les sessions també hi van participar el Síndic de Greuges, el Sr. David Bondia, i la Sra. Hungría Panadero, directora de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, qui van presentar, respectivament, les conclusions d’un informe configurat des de la Sindicatura i l’estudi anual que elabora la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, conjuntament amb el CAB.