Avís legal

L’Ajuntament de Barcelona, a través dels seus webs:

 • Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat sobre els serveis de ciutat.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

L’Ajuntament de Barcelona persegueix que la informació que es difon compleixi els requisits d’accessibilitat, reusabilitat i qualitat previstos per la legislació vigent.

 • Permet accedir-hi amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.
  Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.
 • Per poder accedir a algun dels serveis del web que disposin de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran d’aportar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades de caràcter personal s’integren en les corresponents activitats de tractament de l’Ajuntament de Barcelona i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal, les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles. El registre d’activitats de tractament es troba a l’apartat “Protecció de dades” de la Seu electrònica.

La legitimació del tractament està basada de forma majoritària en el compliment d’una obligació legal, encara que també ho pot estar en el consentiment de la persona interessada i/o en la protecció dels interessos vitals o l’execució d’un contracte.

El termini de conservació de les dades dependrà d’allò especificat per a cada tractament de dades personals, per part de la legislació específica i dels criteris de minimització que se’n derivin.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió amb el consentiment previ de la persona interessada o d’acord amb allò previst a la legislació vigent.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Els ciutadans interessats (usuaris) podran exercir en tot moment els drets que garanteixen el control de les seves dades personals: drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, previstos en la normativa vigent, enviant la sol·licitud via virtual, postal o presencial, tal i com s’explica a la Seu electrònica.

L’Ajuntament de Barcelona us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes. Si es tracta de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar dos mesos més, fins a un màxim de tres mesos, prèvia notificació a la persona interessada de les causes que ho justifiquen.

El responsable dels tractaments efectuats és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, amb seu a la pl. Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona.

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Barcelona compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un missatge electrònic mitjançant el següent formulari, o bé enviant un escrit al carrer de Tànger, 98, planta 12, 08018 Barcelona.

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès.

 • Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa.

L’Ajuntament de Barcelona permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

 • No alterar el contingut de la informació.
 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Esmentar la font de la informació.

No donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.
En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals.

En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l’apartat “Propietat intel·lectual”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

 • Protegeix la propietat intel·lectual i industrial.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren els seus webs, o bé en té l’autorització d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

En cas que es mostrin continguts sotmesos a una llicència Creative Commons, aquests s’especifiquen en l’apartat “Condicions específiques d’aquest web”.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en els webs de l’Ajuntament poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Ajuntament indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

 • És present a diferents xarxes socials i plataformes.

L’Ajuntament és present a diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, LinkedIn o Issuu. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l’Ajuntament.

En el cas que es mostrin vídeos de YouTube s’estarà utilitzant l’API de serveis de YouTube, en la qual s’apliquen les Condicions Generals de YouTube i la Política de Privacitat de Google.

 • S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.