Comissió d’Empara

twitter

La Comissió d’Empara forma part del Consell de Ciutat i té la funció de vetllar:

  • Perquè la ciutadania pugui exercir els seus drets de participació (aprovats en la normativa de l’àmbit)
  • Pel bon ús i les bones pràctiques dels canals de participació existents.


Es reuneix quan qualsevol persona de la ciutat fa arribar una queixa o una demanda a la Comissió 
perquè té dubtes, considera que els seus drets han estat vulnerats, ha identificat una mala pràctica 
en algun dels canals de participació de la ciutat, etc.

La Comissió d’Empara elaborarà un informe en un termini de 2 mesos (llevat d’excepcions) que 
es publicarà en aquest mateix apartat web.