Funcionament

twitter

Funcionament

El Consell de ciutat compta amb tres esferes de participació. En primer lloc, trobem els grups de treball, creats per persones voluntàries, majoritàriament membres del Consell. En ells es tracten les temàtiques i es configuren els esborranys dels dictàmens. En segon lloc, trobem la Comissió Permanent, formada per alguns membres del Consell de Ciutat, escollits segons el seu reglament, i que vetlla per l'impuls i el bon funcionament del Consell de Ciutat. Finalment, trobem el Plenari del Consell, format per la totalitat dels seus membres, que és l'encarregat d'aprovar els dictàmens i altres documents que contenen les recomanacions que són traslladades a l'equip de govern de l'Ajuntament.

Funcionament