Així doncs, el Reglament facilita la convocatòria de consultes ciutadanes per tal que la ciutadania pugui incorporar qüestions a consultar i pronunciar-se sobre els temes importants de la ciutat. A més, es potencia i facilita la presentació d’iniciatives ciutadanes on es podran incorporar punts a tractar en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes. Cal destacar també, la millora dels canals de participació amb l’ús de mitjans presencials i digitals per contemplar la diversitat i ampliar el nombre de participants. 

Per últim, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició pública un nou web de participació ciutadana per facilitar informació, difondre les activitats participatives de la ciutat, les jornades i els recursos, entre altres.