El grup va aprovar l’acta de la sessió anterior i va informar sobre l’estat dels grups de treball que hi ha ara mateix en actiu. 

Seguidament, va acordar que el proper Plenari es celebrarà el proper 24 d’abril amb els següents continguts: debat sobre l’estat de la ciutat i presentació de la memòria anual del Consell de Ciutat. 

En relació al debat sobre l’estat de la ciutat, el grup es va comprometre a elaborar un dictamen per mostrar el posicionament del Consell de Ciutat vers l’informe que facilitarà el govern. 

Finalment, i pel que fa a les propostes de grups de treball per aquest 2018, la Permanent va anunciar la posada en marxa dels dos grups amb major suport per part del Plenari: el grup Rellançar Barcelona i el grup de Desigualtats, amb 17 i 13 persones interessades respectivament.