Aquest document té origen en la denúncia feta pel Plenari del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona de la greu situació d’indefensió que genera la llei d’estrangeria vigent a moltes persones i moltes famílies estrangeres que viuen a Barcelona. Arran d’aquesta declaració, el consell va proposar-se buscar solucions concretes.

Les propostes es basen en la idea que no es pot parlar de política d’integració si es considera la immigració com un fet temporal i, per tant, no es cerquen mesures a llarg termini ni es pensa en les noves generacions de nous ciutadans. Per això, es proposa a totes les institucions a qui les lleis donen atribucions de control en matèria d’estrangeria, que facin una aplicació raonable, humanitària i restrictiva de les disposicions limitadores de drets cap als estrangers.

D’aquesta manera, es proposa que els canvis legislatius evitin conceptes jurídics indeterminats i la concessió de graus importants de discrecionalitat a l’Administració, reforçant la seguretat jurídica i la tutela efectiva dels drets dels estrangers.

A més, es proposa la necessitat i l’obligació de respectar els Drets Humans i la legalitat en el control de fronteres, actuant conforme a la Llei orgànica d’estrangeria, posant les persones a disposició dels cossos i forces de seguretat de l’Estat degudament formats, per tal d’incoar els procediments pertinents en matèria d’estrangeria, amb assistència lletrada i garantint que qui ho necessiti, també tingui accés a un procediment de protecció internacional.

Alhora, el document dels juristes considera que les diferents decisions que es donen per part del Govern central en matèria d’estrangeria haurien de tenir en compte la perspectiva més flexibilitzadora i humanitzadora que es desprèn de la diversa jurisprudència dictada per la Sala Social del Tribunal Suprem espanyol, atès que moltes vegades afecta persones que estan en una situació de vulnerabilitat a les quals es pot causar un greu perjudici de difícil reparació.

Més informació: http://www.bcn.cat/novaciutadania