La Universitat de Barcelona s’ha sumat, juntament amb més d’una cinquantena d’entitats, a l’acord Barcelona Orienta, iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de donar suport a l’orientació acadèmica i professional dels ciutadans. Aquest projecte ha de permetre la creació d’un espai de cooperació entre entitats i persones per tal de crear una estratègia conjunta que permeti oferir un servei eficient i coherent en aquesta matèria.

Algunes de les mesures que es portaran a terme seran la definició de mecanismes de cooperació i coordinació entre els diferents agents implicats, l’elaboració de propostes per millorar els espais de planificació i l’encaix entre l’oferta i la demanda de formació i el mercat de treball, la promoció de la difusió d’un mapa d’agents i recursos d’orientació o el foment de l’avaluació i la recerca en l’àmbit de l’orientació, entre d’altres.

Barcelona Orienta posa en contacte totes les institucions i organitzacions de la ciutat implicades en processos, serveis i recursos d’orientació. La iniciativa té com a objectiu posar l’orientació a l’agenda política com un element clau a l’hora de treballar per aconseguir els principals reptes plantejats a l’estratègia Europa 2020 en educació, formació i orientació educativa.