El Consell de Ciutat aprova la memòria de l’any 2023

El document recull l’activitat que ha dut a terme el Consell de Ciutat al llarg de l’any passat, repassa els reptes assolits durant aquest termini i inclou un seguit de recomanacions i propostes de millora del seu funcionament de cara l’any 2024.

Una persona treballa i posa les mans a sobre la taula amb papers al davant.
04/04/2024 - 09:05 h - Participació Ajuntament de Barcelona

El dictamen de la memòria del Consell de Ciutat per a l’any 2023 va quedar aprovat durant la sessió plenària de l’òrgan de participació celebrada el passat 5 de març. El document recull l’activitat que ha dut a terme el Consell de Ciutat al llarg de l’any passat, repassa els reptes assolits durant aquest termini i inclou un seguit de recomanacions propostes de millora del seu funcionament de cara l’any 2024.

En un any marcat per la celebració d’eleccions en el consistori municipal, fet que, tal com queda recollit al document, ha condicionat la dinàmica del Consell de Ciutat, l’activitat de l’ens durant el 2023 va destacar per l’aprovació del dictamen d’habitatge destinat a polítiques socials i del manifest d’igualtat de tracte i no discriminació. El primer proposava una sèrie de recomanacions elaborades conjuntament amb el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. El segon va tenir en compte les conclusions sorgides de la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: visions de present i de futur’, organitzada pel Consell de Ciutat, i amb la qual va culminar el grup de treball.

El document també repassa altres fites assolides pel Consell de Ciutat durant el 2023, com ara la intervenció dels membres de l’ens davant el Ple Municipal per presentar la memòria del Consell de Ciutat per al 2022. Així mateix, es va impulsar la proposta de candidatures a Medalla d’Honor de Barcelona a través d’una acció participativa. Seguint el suggeriment de l’òrgan, l’Ajuntament de Barcelona va reconèixer Aura Fundació amb la distinció.

L’any en xifres

Tal com exposa el dictamen de la memòria del Consell de Ciutat, durant el 2023 l’ens va dur a terme un alt nombre de reunions d’estructura organitzativa, malgrat la repercussió que va tenir el context electoral en la seva activitat. Així, el conjunt de sessions del plenari, de la comissió permanent i dels diversos grups de treball actius va ser major durant el 2023 respecte a l’any 2022.

Quant a la composició del plenari del Consell de Ciutat, el 2023 va ser un any amb pocs canvis en les persones membres. Tanmateix, aquestes variacions van suposar un lleu eixamplament del biaix de gènere que s’havia revertit, progressivament, en anys anteriors. Durant el 2023 el nombre de persones membres del Consell de Ciutat va ser de 52 dones per 63 homes, el que suposa, respectivament, un percentatge de 45,21% de dones enfront del 54,78% d’homes.

La valoració global del Consell de Ciutat que fan les persones membres de l’òrgan de participació va ser de 7,24 sobre 10, una valoració lleugerament per sota de la que es va registrar l’any 2022. D’altra banda, la valoració del funcionament dels grups de treball va ser de 8,74 punts sobre 10. En aquest cas, aquesta qualificació durant el 2023 va ser més alta que la de l’any anterior.

Establir un diàleg fluït i constant a través del retorn dels dictàmens

Una de les particularitats més representatives del Consell de Ciutat és la seva metodologia, que consisteix en l’elaboració de dictàmens amb recomanacions, que resulten del debat que duen a terme persones representants d’entitats i institucions de la ciutat sobre temes específics. Tot i no ser vinculants, una vegada aprovats pel Consell de Ciutat, s’eleven les propostes al govern de la ciutat, el qual les té en consideració en l’elaboració de les polítiques públiques i posteriorment en dona la corresponent resposta.

En aquest sentit, però, el Consell de Ciutat subratlla el baix nombre de retorn de les recomanacions contingudes els dictàmens manifestos per part de l’equip de govern, que durant l’exercici 2023 va ser només d’un, relacionat amb l’emergència alimentària. “La temporalitat en el retorn dels dictàmens, per part de l’equip del govern municipal, continua sent molt superior al que marca el reglament”, assenyalen.

Des del Consell de Ciutat recomanen millorar la fluïdesa constància d’aquest diàleg a través del retorn dels dictàmens. Cal recordar que en el darrer plenari de l’any des de l’Ajuntament ja es va mostrar voluntat i compromís per a millorar el circuit de retorn.

D’altra banda, el Consell de Ciutat també recull a la seva memòria altres propostes de millora en aspectes com la visibilitat i la comunicació del Consell de Ciutat; la coordinació amb altres consells sectorials; la participació i la dinamització en els grups de treball, i la participació dels grups municipals.

A més, insten a aprofitar l’impuls de Barcelona com a capitalitat europea de la democràcia i del comerç de proximitat 2024 i a fomentar la paritat de les persones membres del Consell de Ciutat.

Mitjançant l’aprovació del dictamen, el Consell de Ciutat ratifica l’activitat anual de l’ens i evidencia la seva voluntat de continuar fent arribar la veu de la ciutadania al govern municipal en un 2024 en el qual se celebra el 20è aniversari del Consell de Ciutat.