Assolir el 10% d’habitatge destinat a polítiques socials durant els propers 4 anys. Aquesta és la principal reivindicació que fa el Consell de Ciutat al govern municipal per tal de donar resposta a una de les problemàtiques més grans que viu la ciutat de Barcelona: l’emergència d’habitatge assequible de la ciutat. Aquesta proposta, que permetria equiparar la ciutat a la mitjana europea, es troba recollida al dictamen d’habitatge destinat a polítiques socials, elaborat pel grup de treball creat pel Consell de Ciutat, i aprovat per la majoria del plenari de l’òrgan participatiu.

Cal destacar també la recomanació consensuada pel grup de treball que insta a identificar, en qualsevol mesura dirigida a persones amb diversitats, a quina diversitat es fa referència per tal de donar una resposta més apropiada a les necessitats dels diferents col·lectius, i no invisibilitzar cap experiència i/o situació. Així, una de les propostes apunta cap a la possibilitat d’ajornar l’adaptació de l’habitatge fins a conèixer el perfil i les necessitats específiques de la persona que hi acabarà residint i fer les adaptacions a mida. Així mateix, el document també va recollir la proposta perquè els edificis de propietat pública sense ús no es treguin a subhasta o es venguin, sinó que es destinin a polítiques socials.

Com era d’esperar, els temes que més controvèrsia generen mediàticament també van provocar debat a les sessions del grup de treball, com ara la limitació del lloguer o la normativa que obliga a fer el 30% d’habitatge de protecció oficial en noves construccions o grans rehabilitacions d’edificis. En aquest darrer aspecte, malgrat ser un dels que més debat va generar entre les membres del grup de treball, es va arribar a una proposta consensuada: avaluar quines conseqüències s’han derivat de la normativa, abans de prendre noves mesures.

D’altra banda, algunes opinions i mirades expressades durant els debats no es van traduir en propostes de consens, aspectes que igualment han quedat reflectits al dictamen amb la finalitat de continuar treballant-los en altres espais, com en els grups de treball actius o que s’obriran pròximament en el marc del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. De la mateixa manera, caldrà treballar i aprofundir en aquells altres temes que han quedat pendents de debat durant les reunions celebrades.

La proposta de grup de treball amb més adhesions

Creat l’abril de 2023 en el marc del Consell de Ciutat, el grup de treball d’habitatge destinat a polítiques socials va ser el que més adhesions va obtenir en el procés que té lloc anualment a principis d’any. No obstant això, des de l’inici es va obrir la participació al Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, una fórmula que ja havia donat bons resultats l’any 2020, quan fruit de la col·laboració es va aprovar un dictamen sobre l’emergència habitacional a la ciutat de Barcelona.

A la primera sessió es va acordar que l’habitatge destinat a polítiques socials es constituís com la temàtica central del grup de treball. Va ser en aquesta primera trobada quan també es va identificar la necessitat de comptar amb dades fiables per delimitar les dimensions de la temàtica més urgents. A partir d’aquí, i a través de sessions temàtiques que van comptar amb la participació de ponents expertes en la temàtica, es van tractar diversos temes relacionats com l’habitatge amb protecció oficial, els habitatges d’inclusió, els ajuts a la rehabilitació del parc existent d’habitatge o la cooperació publicoprivada. Finalment, es van prioritzar i concretar les propostes recollides durant les sessions, abans d’elaborar el dictamen que diferencia entre recomanacions de consens i visions particulars de les diferents persones que van participar al grup.

 

Infografies del dictamen d’Habitatge destinat a polítiques socials