El Consell de Ciutat va aprovar el dictamen de pressupostos municipals 2024 durant la celebració del primer plenari de l’any del màxim òrgan participatiu de Barcelona. El document inclou algunes recomanacions sobre uns pressupostos que el Consell de Ciutat qualifica d’“expansius”, valorant l’esforç en l’àmbit social, però que veu insuficients, sobretot pel que fa al transport públic, i destacant la manca d’informació i transparència en la presentació que es va realitzar per part dels responsables de l’Administració. L’anàlisi de la proposta de pressupostos, i l’aprovació del dictamen que el Consell de Ciutat va fer d’aquest, és un pas preceptiu, tot i que no és vinculant, per portar la proposta al Plenari Municipal i aquest pugui adoptar una posició al respecte.

En una sessió, presidida per l’Il·lm. Sr. Jordi Valls, quart tinent d’alcalde de Barcelona, en representació de l’Excm. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i amb la presència del Sr. Javier Rodríguez, Comissionat de Polítiques d’Infància, Adolescència, Joventut  i LGTBI, el plenari també va aprovar la memòria de funcionament del Consell de Ciutat l’any 2023. Les persones membres del plenari van destacar el baix nombre de retorn dels dictàmens i manifests aprovats per part de l’equip de govern.

El tinent d’alcalde va donar la benvinguda al plenari fent valdre la tasca que el Consell de Ciutat ha dut a terme al llarg de la seva trajectòria i que “ens recorda als polítics que la ciutat no és exclusivament la legitimació democràtica que prové d’unes eleccions”. L’Il·lm. Sr. Valls també va demanar disculpes per avançat davant la dificultat de complir amb els terminis a l’hora d’aportar informació al Consell de Ciutat i donar el temps necessari perquè l’òrgan pugui prendre decisions i fer els requeriments d’informació que estimin oportuns.

Durant la sessió també es va fer seguiment dels grups de treball del Consell de Ciutat que ja s’estan desenvolupant, com el de comunicació i visibilitat, així com dels que s’obriran pròximament, com el de subvencions. També es va anunciar que les candidatures proposades pel Consell de Ciutat a la Medalla d’Honor de Barcelona 2024 són la Fundació Jubert Figueras, en l’àmbit d’entitats, i la Sra. Maria Assumpció Vila, com a ciutadana. Finalment, es va presentar la candidatura de la capitalitat europea del comerç de proximitat i es va realitzar una dinàmica de debat al voltant de l’acte de celebració del 20è aniversari del Consell de Ciutat.

Anàlisi i dictamen dels pressupostos “en temps rècord”

El Sr. Jordi Romero, de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), va presentar el dictamen de pressupostos municipals 2024, tot començant amb les valoracions positives d’un pressupost que el Consell de Ciutat considera que són “expansius”, sense incrementar la pressió fiscal i valorant, sobretot, les partides relatives a l’àmbit social.

D’altra banda, el dictamen també inclou una sèrie de recomanacions sobre els pressupostos municipals, com ara la consideració d’augmentar les partides pressupostàries pel transport públic i l’activitat física i esport. Així mateix, es posa sobre la taula un recordatori del compromís d’execució dels projectes de pressupostos participatius. Durant la presentació, el Sr. Romero també va destacar la necessitat d’accelerar l’execució de la partida destinada a la climatització de les escoles i de reduir els terminis de pagament a les entitats i associacions. Finalment, el dictamen recomana garantir la incorporació de clàusules socials, perspectiva de gènere i d’accessibilitat universal i fer un seguiment periòdic de l’execució del pressupost municipal.

Així mateix, el dictamen exposa diverses apreciacions al voltant de la presentació de la proposta dels pressupostos als membres del Consell de Ciutat, les aportacions dels grups municipals i el poc temps disponible per treballat en l’anàlisi. Primerament, el Sr. Romero va destacar la mancança del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’Inversions Municipals (PIM). “Si l’Ajuntament no ens presenta quin és el programa dels propers quatre anys, què és el que farà i a quines àrees s’enfocarà, difícilment podem dir que ens semblen els pressupostos”, va explicar. Seguidament, es va destacar la no inclusió d’indicadors de la gestió municipal. “Si no tenim indicadors no podem veure cap a on anem i no podem avaluar els pressupostos”, va afegir. Finalment, cal destacar que tots aquests aspectes reflectits al dictamen de pressupostos municipals 2024 conflueixen en un sentiment d’indignació i de manca de responsabilitat política per part dels membres del Consell de Ciutat.

En aquest sentit, l’Il·lm. Sr. Valls es va comprometre a intentar donar una “resposta ràpida” als requeriments plantejats pel Consell de Ciutat, tant al dictamen, com a la pròpia sessió plenària, “i fins i tot fer una sessió, si així ho consideren oportú, per donar una explicació més detallada dels elements pressupostaris”.

Preocupació per la manca de retorn als dictàmens

El Sr. Enric Canet, del Casal dels Infants, va ser l’encarregat de presentar la memòria del Consell de Ciutat 2023, un document que repassa l’activitat duta a terme per l’òrgan participatiu al llarg de l’any anterior, i al qual el plenari va donar el seu vistiplau. La memòria destaca que va ser un any marcat per la celebració d’eleccions, una situació que “va condicionar la dinàmica del Consell de Ciutat”. El Sr. Canet va animar a fer una reflexió sobre el fet que la celebració de les comissions permanents i els plenaris quedessin condicionades per aquest context.

Malgrat aquesta situació, i el menor nombre de grups de treball actius respecte anys anteriors, els membres del Consell de Ciutat es van reunir de manera més intensa, duent a terme 29 sessions repartides en tres grups de treball. Així mateix, es va aprovar el dictamen d’habitatge destinat a polítiques socials i el manifest d’Igualtat de tracte i no discriminació. D’aquest darrer manifest destaca el fet que es va conformar a partir de les reflexions sorgides de la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’.

D’entre els aspectes reflectits a la memòria, el Sr. Canet va destacar la manca de retorn dels dictàmens per part de l’equip de govern, un tema que va generar diverses reaccions entre els membres del Consell de Ciutat. “És un tema que ens preocupa molt”, va expressar el Sr. Canet, que va afegir que “en aquests moments estan pendents de resposta quatre dictàmens i dos manifestos, alguns dels quals fa gairebé dos anys que es van aprovar en aquest plenari”. Durant l’any 2023  només es va dur a terme el retorn al dictamen de desigualtats i vulnerabilitats: emergència alimentària, aprovat pel Consell de Ciutat l’any 2021. L’Il·lm. Sr. Valls es va comprometre a donar resposta a la tasca que duu a terme el Consell de Ciutat i que es tradueix en les recomanacions recollides als dictàmens i manifestos.

D’altra banda, el document també proposa diverses recomanacions com la importància d’aprofitar l’impuls i els espais de participació Barcelona i de la capitalitat europea de la democràcia i del comerç de proximitat 2024; fomentar la paritat de les persones membres del Consell de Ciutat i treballar per tal de fomentar el consens.