Plenari Consell de Ciutat

Aquest dictamen es va aprovar al plenari del 4 de juliol de 2017.  Es tracta d’un grup que té objectius encaminats a respondre a les demandes de tota la ciutadania barcelonina i a promoure la millora de la participació en la nostra ciutat.

Els aspectes que el GT ha trobat que s’han de tenir en compte, són els següents:

Les divergències presentades als articulats relacionats amb territori i concretament sobre la convocatòria dels òrgans de participació del Consell de Barri i el Consell de Districte.

 La proposta d’afegir en el preàmbul una mostra de processos participatius.

Les conclusions:

Que les normes de participació contemplin un llenguatge inclusiu amb la utilització d’expressions neutres. S’al·ludeix a què es contempli totes les diversitats LGTBI i de gènere.

 Facilitar l’accés al contingut del reglament i a totes les formes de participació, a persones amb diversitat funcional i cognitiva. Es fa referència també a la bretxa digital i als col·lectius amb risc d’exclusió social.

Que la participació arribi al nivell primari de ciutadania i que s’estructurin mecanismes de participació que abasten la ciutadania no associada.

 La importància del retorn com a eina de foment de la participació i es vincula aquest concepte a la rellevància dels mecanismes de comunicació.

La necessitat d’una campanya de divulgació de la participació ciutadana i que es reflecteixi una promoció és activa de la participació dels infants i els adolescents.