El Consell de Ciutat va analitzar la proposta de pressupostos municipals elaborada per l’equip de govern, una diagnosi que es va traduir en una sèrie de recomanacions recollides en el dictamen de pressupostos municipals 2024. Entre les consideracions reflectides en el document, destaca la valoració positiva que fa el Consell de Ciutat del fet que siguin uns pressupostos “expansius”, sense incrementar la pressió fiscal. Concretament, veuen amb bons ulls la despesa en serveis socials, una partida que enguany augmenta un 12%. Tanmateix, l’òrgan participatiu recomana augmentar altres partides pressupostàries, com la de transport públic o la de l’activitat física i l’esport, i considera pertinent un major compromís d’execució dels pressupostos participatius, entre altres recomanacions. 

D’altra banda, el procés de presentació dels pressupostos realitzada pels responsables de l’Administració, les aportacions exposades pels grups municipals de l’oposició i el termini per treballar en l’anàlisi i en l’elaboració del document, van generar un cert sentiment “d’indignació” i de “manca de responsabilitat política”, la qual cosa també va quedar reflectida al document.
 
El dictamen de Pressupostos Municipals 2024 es va aprovar durant el primer plenari de l’any, un acord amb el qual l’òrgan participatiu dona llum verda a la proposta de pressupostos presentada per l’equip de govern. Tot i no ser vinculant, aquest acord és un pas preceptiu per portar la proposta de pressupostos al Plenari Municipal.

Recomanacions a la proposta de pressupost

Un cop analitzada la proposta, el grup de treball del Consell de Ciutat dedicat a l’anàlisi dels pressupostos va acordar una sèrie de recomanacions. Un dels punts destacats és la proposta de partides que, segons el Consell de Ciutat, haurien d’augmentar, entre les quals es troba la destinada a transport públic. “Aquesta és una aposta bàsica per la sostenibilitat i és un factor que potencia la igualtat d’oportunitats entre diferents sectors poblacionals”, manifesten des de l’òrgan participatiu. A més, consideren rellevant fer èmfasi en les connexions “que haurien de millorar la mobilitat en els barris de muntanya de la ciutat”. Quant als pressupostos participatius, l’òrgan valora positivament que es mantingui el compromís de realització d’una nova edició d’aquest procés de participació durant el proper mandat i l’execució de tots els projectes de l’anterior mandat.

Més enllà d’aquestes consideracions, el Consell de Ciutat també recull altres punts, com ara la recomanació d’accelerar l’execució de la partida destinada a la climatització de les escoles, un aspecte “important” en l’actual context “per combatre els efectes derivats del canvi climàtic”. D’altra banda, tot destacant l’esforç que fa l’ajuntament per a pagar a les empreses proveïdores en un termini inferior als 30 dies, es demana que s’escurcin els terminis de pagament per a entitats i associacions, la qual cosa permetria amortir un possible impacte que afecti la seva viabilitat. El Consell de Ciutat també demana a l’administració pública que garanteixi que totes les seves licitacions públiques incorporen clàusules socials, amb perspectiva de gènere i d’accessibilitat universal, a més d’indicadors que “permetin assegurar que es compleixen els criteris d’accessibilitat universal”.

Finalment, considera oportú que el retorn per part de l’equip de govern al dictamen de pressupostos municipals prengui un caràcter periòdic, un procediment que permeti avaluar quines de les recomanacions elevades des del Consell de Ciutat s’han tingut en compte durant l’execució del pressupost. “Es demana el compromís per part del govern de reunir-se periòdicament amb els i les membres del Consell de Ciutat, per fer-ne el seguiment corresponent”, exposen al dictamen.

Procés de presentació dels pressupostos i intervencions dels grups municipals de l’oposició

Un dels punts en els quals el grup de treball va fer més èmfasi va ser en el procediment de presentació dels pressupostos, un aspecte en el qual ell Consell de Ciutat constata la dificultat per “analitzar la proposta de pressupostos comptant tan sols amb xifres macroeconòmiques”. Per tant, des de l’òrgan recomanen presentacions més accessibles, l’aportació d’elements de valoració respecte als anys anteriors i la inclusió de més indicadors, “especialment de caràcter social i qualitatiu”. El dictamen també subratlla el poc temps disponible per treballar en l’anàlisi i elaborar el document.

Quant a la intervenció dels grups municipals, que van presentar les seves valoracions a la proposta de pressupostos, el grup de treball va observar certa manca de concreció i de rigor tècnic. Per contra, consideren que aquestes valoracions “van estar molt focalitzades en estratègies partidistes”. Així, el Consell de Ciutat recomana que l’oposició faci valoracions més concretes i rigoroses i, a ser possible també, “traslladar les seves propostes de pressupost de manera molt més constructiva i orientada als interessos de la ciutadania”.

Mancances identificades en la presentació de la proposta

Més enllà del procediment, el Consell de Ciutat va identificar en la presentació diverses mancances, com ara les del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’Inversions Municipal (PIM), dos documents que “donen sentit a la presentació del pressupost municipal”. Des del Consell de Ciutat, s’emplaça a l’aprovació del PAM i del PIM abans de formalitzar la presentació dels pressupostos municipals.

D’igual manera, el dictamen també reflecteix la manca dels Indicadors de la Gestió Municipal. El Consell de Ciutat insta a presentar-los per tal d’aportar elements de valoració i contrast.

Finalment, el Consell de Ciutat destaca “certa manca d’informació i de transparència”, motiu pel qual inclou una sèrie de recomanacions per a pròximes ocasions. Per tant, el Consell de Ciutat insta a presentar la informació detallant les grans partides pressupostàries per tal de fer-les més comprensives i entenedores, així com les partides dedicades a les Empreses Municipals i als Consorcis amb representació municipal. A més, consideren que seria bo diferenciar les partides ordinàries de les contingències, per tal de poder valorar més ajustadament l’augment real de la despesa i de la inversió, especialment les partides de contingència previstes per les emergències socials. En última instància, s’emplaça a detallar millor la recaptació tributària de la taxa turística.

Infografia del dictamen de Pressupostos municipals 2024