El Consell de Ciutat és el màxim òrgan participatiu de Barcelona i, al llarg de l’any, aglutina més d’un centenar de persones que s’hi impliquen de manera altruista. Provinents d’entitats i àmbits ben diversos, és necessari que el Consell es doti d’una bona organització interna per tal de garantir el diàleg i l’entesa, així com el reconeixement de les parts que en formen part.

Veiem en aquest recurs quines persones i entitats formen part del Consell de Ciutat, com funciona el Plenari (l’espai de trobada general de tots els agents que en formen part), la Comissió Permanent i com es concreta tota aquesta acció als grups de treball.

Qui forma part del Consell de Ciutat?

El principal protagonisme del Consell de Ciutat resideix en persones i entitats, agents de la societat civil que expressen les seves preocupacions, punts de vista i tot allò que copsen de la vida de Barcelona en cada moment. Actualment, la societat civil barcelonina està representada al Consell per les següents entitats i persones:

  • 10 Vicepresidències associatives dels districtes
  • 18 Consells Sectorials de Ciutat
  • 25 Institucions més significatives de la ciutat:
  • 15 del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
  • 15 Persones de renom ciutadà:
  • 25 Ciutadania
  • 1 Sindicatura de Greuges

Per la banda política, i amb una renovació automàtica seguint la durada de les legislatures, el Consell de Ciutat compta amb la presència del batlle o batllessa, juntament amb la participació dels grups municipals amb representació al consistori.

Aquests dos elements centrals es veuen combinats en els càrrecs representatius del Consell de Ciutat, que són la presidència -ostentada per l’alcaldessa o alcalde – i dues vicepresidències que recauen a representants del món civil.

El Plenari

L’espai en el qual es donen trobada totes les persones que formen part del Consell de Ciutat és el Plenari. Està presidit per l’alcaldessa o l’alcalde de la ciutat i té la funció de compartir tota la feina feta al Consell, així com prendre les decisions més rellevants.

Al Plenari, els grups de treball expliquen la seva acció i l’estat del seu encàrrec, s’aproven els dictàmens presentats per aquests, que seran elevats al plenari municipal i serveixen com a fòrum global de l’ens per a debatre i proposar les qüestions que es considerin més importants.

El Plenari del Consell de Ciutat se celebra dues vegades a l’any, generalment als mesos d’abril i desembre, tot i que es pot convocar de manera extraordinària fora d’aquestes dates si es considera necessari.

La Comissió Permanent

El motor que s’assegura que el Consell de Ciutat funcioni a temps i coordinat és la Comissió Permanent. En aquest espai, que es reuneix aproximadament cada dos mesos, hi trobem dos representants de cada àmbit del Plenari (fins a quatre en el cas dels consells de districte i sectorials de la ciutat) i representants dels grups polítics presents al plenari. La presidència l’exerceix l’alcaldia, que la delega a la persona responsable de la regidoria de Participació Ciutadana o en el Comissionat de Participació, si s’escau.

La Comissió Permanent s’encarrega de proposar i coordinar grups de treball, dur a terme estudis i activitats així com fer el seguiment dels projectes en marxa. També és l’espai responsable de donar el vistiplau als dictàmens, abans d’elevar-los al Plenari.

En resum, la Comissió Permanent vetlla perquè el Consell de Ciutat funcioni per tal de complir els objectius que, any rere any, es planteja.

Els Grups de Treball

Un cop detectats i compartits els temes que preocupen i interessen, el Consell de Ciutat s’estructura en grups de treball. Aquests es documenten, aprofundeixen i debaten el temps que sigui necessari per consensuar un punt de vista en comú. Les recomanacions que se n’obtenen es porten a l’aprovació al Ple del Consell. Posteriorment seran traslladats al consistori per tal que el govern municipal tingui en compte, tot i no ser vinculants, les seves recomanacions a l’hora d’aplicar polítiques concretes i en doni una resposta argumentada.