El Consell de Ciutat analitzarà i debatrà la proposta dels Pressupostos Municipals i les Balances Fiscals 2024 del govern municipal en el nou grup de treball impulsat pel màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona. La reflexió dels pressupostos que sorgeixi del nou grup es traduirà en un dictamen de propostes de millora que, una vegada aprovat, si escau, en el plenari del Consell de Ciutat previst pel dia 5 de març, es traslladarà al Plenari Municipal.

Cal recordar que l’anàlisi que el Consell de Ciutat faci de la proposta de pressupostos, tot i no ser vinculant sí que és preceptiva. És a dir, és obligatori que el Consell de Ciutat es pronunciï sobre la proposta dels Pressupostos Municipals i Balances Fiscals anuals abans que el Plenari Municipal adopti una posició al respecte.

L’accés a subvencions, temàtica cabdal per a les entitats

El Consell de Ciutat també abordarà la millora de les subvencions a Barcelona en un nou grup de treball proposat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). El grup treballarà aquesta temàtica amb la finalitat de formular accions de millora per proposar canvis estructurals en el model de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. A banda de les subvencions relatives al consistori, durant les sessions també es tindran en compte aspectes relacionats amb els recursos que ofereixen altres administracions a Catalunya.

La proposta del nou grup de treball, que estarà dinamitzat pel CAB, va ser molt aplaudida per les membres de la comissió permanent, que van destacar la importància de tractar una qüestió tan rellevant per a les entitats de la ciutat, parant especial atenció a les dificultats amb les quals es troben a l’hora d’accedir a aquest tipus de recursos. Alguns dels conceptes que es van proposar per a debatre van ser la plurianualitat, la millora dels aspectes burocràtics d’accés a les subvencions o el fet que es contempli la dedicació d’hores que des del voluntariat fan les entitats en favor de la ciutat.

El grup de treball està obert a totes les entitats interessades del Consell de Ciutat, però també a aquelles no en formin part. Està previst que aquest grup de treball compti amb la participació de tècnics i tècniques municipals directament relacionats en la tramitació de subvencions.

Obertura d’altres grups de treball

Finalment, també està prevista l’obertura d’un grup de treball relatiu al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’actuació de districtes (PAD) 2023-2026. Des del govern municipal es proposa constituir el Consell de Ciutat com a comissió de seguiment. La finalitat del grup és la de no només elaborar una proposta tècnica i metodològica del procés, sinó també poder fer una proposta de contingut d’aquest.