L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació de la Generalitat de Catalunya (OITND) és un dels instruments creats per vetllar pel compliment i desplegament de la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació. L’òrgan treballa, des de fa gairebé dos anys, per erradicar qualsevol comportament, pràctica o actuació que pugui atemptar contra la dignitat de les persones, el seu lliure desenvolupament i la seva lliure expressió.

La directora de l’OITND, la Sra. Manuela Fernández, va assistir com a ponent de la jornada ‘Reptes de la no-discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur‘, participant a la taula en la qual es van exposar les novetats de la llei des de la perspectiva de les administracions públiques. “Les novetats de la llei d’igualtat de tracte i no-discriminació no tenen en compte nous drets conquerits, perquè ja estan recollits en altres instruments legals, sinó que contempla com fer més efectiu la protecció d’aquests drets“, afirma la directora de l’OITND, que posa el focus en un marc normatiu que interpel·la especialment les institucions públiques.

La Sra. Fernández destaca aspectes innovadors de la llei, com l’acció afirmativa, aquelles mesures que tracten de garantir la igualtat d’oportunitats corregint i reparant les desigualtats; la transversalització de la llei, i la incorporació de la perspectiva interseccional, és a dir, la mirada que té en compte el fet que les discriminacions no es produeixen de manera independent, sinó que el tracte discriminatori té lloc a través de diverses dimensions. Finalment, la directora de l’OITND també recalca la classificació i tipificació de les infraccions en tots els eixos inclosos.

La llei es troba actualment en ple procés de desplegament, motiu pel qual la directora de l’OITND assegura que encara queden moltes coses a desenvolupar. “Vam començar de zero creant l’estructura administrativa, un procés lent i costós”, afirma. Tanmateix, l’OITND ja ha fet algunes passes importants i ha posat en marxa el formulari de denúncia o l’atenció a les víctimes, entre altres aspectes.

En aquest context de desplegament, les administracions destaquen la importància de treballar per una bona coordinació entre l’Oficina per la No-Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona (OND) i l’OITND. “A les administracions ens costa molt coordinar-nos, però crec que s’està fent una bona feina, mantenint una línia de comunicació i de coordinació constant”, manifesta. Ambdues oficines treballen en l’aprovació d’un protocol que regula l’activitat de cadascun dels òrgans, així com la tasca que es duu a terme conjuntament.